FRANCHISE EVALUATION
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
วันที่สมัคร
วันเกิด
อายุ
31  มกราคม 2566
0 ปี
หมายเลขบัตรประชาชน
E-Mail Address
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่อยู่ปัจจุบัน
จังหวัด
เขต
แขวง
อาศัยเป็นระยะเวลา
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
จังหวัด
เขต
แขวง
อาศัยเป็นระยะเวลา
ส่วนสูง
น้ำหนัก
 
ซม.
กก.
ชื่อของ คู่สมรส
อาชีพของคู่สมรส
ชื่อและอายุของบุตรที่อยู่ในความดูแล
 
APPLICANT'S FRANCHISE PLANS
ใครจะเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ตัวคุณเองหรือกลุ่มบุคคลใด (กรุณาอธิบายโดยละเอียด)
คุณมีเงินเก็บเท่าไร [ ใส่ตัวเลขโดยประมาณ ]
เงินลงทุนที่คุณมีสำหรับธุรกิจนี้ (กรุณาอธิบายโดยละเอียด)
คุณสนใจที่จะเปิดในพื้นที่ใด (โปรดเรียงลำดับความสนใจ)
1. จังหวัด เขต
    เพราะเหตุใด
2. จังหวัด เขต
    เพราะเหตุใด
3. จังหวัด เขต
    เพราะเหตุใด
4. จังหวัด เขต
    เพราะเหตุใด
5. จังหวัด เขต
    เพราะเหตุใด
 
การศึกษา
กรุณากรอกประวัติการศึกษาที่คุณได้รับรวมทั้ง
ระดับมัธยมศึกษา, มหาวิทยาลัย, ทหาร หรือการอบรมพิเศษ
ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา
วันที่เข้าศึกษา
จาก ถึง
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย

ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา
วันที่เข้าศึกษา
จาก ถึง
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย

ชื่อและที่ตั้งสถานศึกษา
วันที่เข้าศึกษา
จาก ถึง
สาขาวิชา
เกรดเฉลี่ย
 
ประสบการณ์การทำงาน
กรอกข้อมูลการทำงานของคุณ โดยเริ่มด้วยงานล่าสุดที่ทำอยู่ รวมทั้งการรับราชการทหาร ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์ (*) กับนายจ้างที่คุณไม่ต้องการให้เราติดต่อ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
คุณเคยผ่านการทำงานหรือไม่
ชื่อและที่อยู่ของบริษัท
ตำแหน่งและหน้าที่ ที่ได้รับ
ระยะเวลาทำงาน
จาก ถึง
ชื่อและตำแหน่งของหัวหน้า / นายจ้าง
เหตุผลที่ออก
เงินเดือนเมื่อเริ่มงาน
เงินเดือนล่าสุดเมื่อออก
--
ชื่อและที่อยู่ของบริษัท
ตำแหน่งและหน้าที่ ที่ได้รับ
ระยะเวลาทำงาน
จาก ถึง
ชื่อและตำแหน่งของหัวหน้า / นายจ้าง
เหตุผลที่ออก
เงินเดือนเมื่อเริ่มงาน
เงินเดือนล่าสุดเมื่อออก
--
ชื่อและที่อยู่ของบริษัท
ตำแหน่งและหน้าที่ ที่ได้รับ
ระยะเวลาทำงาน
จาก ถึง
ชื่อและตำแหน่งของหัวหน้า / นายจ้าง
เหตุผลที่ออก
เงินเดือนเมื่อเริ่มงาน
เงินเดือนล่าสุดเมื่อออก
--
ชื่อและที่อยู่ของบริษัท
ตำแหน่งและหน้าที่ ที่ได้รับ
ระยะเวลาทำงาน
จาก ถึง
ชื่อและตำแหน่งของหัวหน้า / นายจ้าง
เหตุผลที่ออก
เงินเดือนเมื่อเริ่มงาน
เงินเดือนล่าสุดเมื่อออก
--
สภาพร่างกาย
สุขภาพโดยรวม วันที่ที่ตรวจร่างกายล่าสุด
รายการข้อบกพร่องทางร่างกายหรือการเจ็บป่วยเรื้อรังที่อาจขัดขวางกิจกรรมบางประการ (จงอธิบายโดยละเอียด)
 
กรุณากรอกชื่อ,ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงด้านการทำงานจำนวน 3 ราย
1. ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท
ความสัมพันธ์    
2. ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท
ความสัมพันธ์    

3.

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท
ความสัมพันธ์    
กรุณากรอกชื่อ. ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิงทางการเงินจำนวน 3 ราย

4.

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท
ความสัมพันธ์    

5.

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท
ความสัมพันธ์    

6.

ชื่อ-สกุล ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์์ บริษัท
ความสัมพันธ์    
 
CONTINGENCIES
คุณมีหนี้หรือไม่
ถ้าใช่ กรุณาระบุ
คุณใช้ทรัพย์สินของคุณในการค้ำประกันใดๆหรือไม่
ถ้าใช่ กรุณาระบุ
คุณเป็นหรือเคยเป็นจำเลยในข้อหาหรือคดีใดๆหรือไม่
ถ้าใช่ กรุณาระบุ
คุณเคยล้มละลายหรือไม่
ถ้าใช่ กรุณาระบุ
 
หมายเหตุ : การให้ข้อมูลหรือกรอกแบบฟอร์มนี้ไม่ใช่สัญญา หรือการผูกมัดต่อทั้งสองฝ่าย
               ข้อมูลทั้งหมดทางบริษัทฯ จะเก็บไว้เป็นความลับ